Privacy Beleid | Privacy Policy

Deze privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken voor: https://virtueelbeleggen.com. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld. Het zal u op de hoogte stellen van het volgende:

Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld via de website, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld.
Welke keuzes zijn er voor u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
De beveiligingsprocedures die van kracht zijn om misbruik van uw informatie te beschermen.
Hoe u eventuele onjuistheden in de informatie kunt corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. We hebben alleen toegang tot/verzamelen informatie die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact van u. We zullen deze informatie aan niemand verkopen of verhuren.

We zullen uw gegevens gebruiken om op u te antwoorden met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen. We zullen uw informatie niet delen met derden buiten onze organisatie, behalve als dat nodig is om aan uw verzoek te voldoen, b.v. om een bestelling te verzenden.

Tenzij u ons vraagt dit niet te doen, kunnen we in de toekomst contact met u opnemen via e-mail om u te informeren over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of diensten of wijzigingen in dit privacybeleid.

Uw toegang tot en controle over informatie

U kunt zich op elk moment afmelden voor toekomstige contacten van ons. U kunt op elk moment het volgende doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer op onze website:

Bekijk welke gegevens we over u hebben, indien van toepassing.
Wijzig/corrigeer alle gegevens die we over u hebben.
Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen.
Geef uiting aan uw bezorgdheid over ons gebruik van uw gegevens.

Veiligheid

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie via de website indient, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.

Overal waar we gevoelige informatie verzamelen (zoals creditcardgegevens), wordt die informatie gecodeerd en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit controleren door te zoeken naar een slotpictogram in de adresbalk en te zoeken naar "https" aan het begin van het adres van de webpagina.

Hoewel we codering gebruiken om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen, beschermen we uw informatie ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers/servers waarop we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.


This privacy notice discloses the privacy practices for https://virtueelbeleggen.com. This privacy notice applies solely to information collected by this website. It will notify you of the following:

What personally identifiable information is collected from you through the website, how it is used and with whom it may be shared.
What choices are available to you regarding the use of your data.
The security procedures in place to protect the misuse of your information.
How you can correct any inaccuracies in the information.

Information Collection, Use, and Sharing

We are the sole owners of the information collected on this site. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone.

We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g. to ship an order.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Your Access to and Control Over Information

You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number given on our website:

See what data we have about you, if any.
Change/correct any data we have about you.
Have us delete any data we have about you.
Express any concern you have about our use of your data.

Security

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information (such as credit card data), that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a lock icon in the address bar and looking for "https" at the beginning of the address of the Web page.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.